https://techiespost.com/fix-wi....ndows-xp-stop-0x0000