Humuriza TV International
Humuriza TV International

Humuriza TV International

@humurizatv

🔴Ibiciro vy'intabire #fomi vyadugijwe.

Mu kiganiro n'#abamenyeshamakuru Umushikiranji mu vyo ajejwe harimwo #uburimyi Sanctus Niragira yavuze ko isizene y'uburimyi bw'agatasi ryaranzwe n'#ibitigiri vyiyongereye vy'abarimyi basavye #intabire.

Ivyo ngo vyerekana ko #abarimyi bitabiriye akamo k'Umukuru w'Igihugu ko kugwiza umwimbu, no #gusubiza isi akanovera.

Asigura ko iryo #duga ry'ibiciro ribaye inyuma yaho n'amafaranga mvamakungu adugiye #ibiciro. Naho biri uko amenyesha ko #reta y'Uburundi ibandanya gushigikira #abarimyi kugira baronswe #intabire ku giciro kitavuna.

Umufuko w'ibiro 25 wa #bagara uzogurwa 77.473 Fbu, umurimyi arihe 28.000Fbu Reta nayo imurihire #ayasigaye.

Ishwagara #umufuko w'ibiro 50 uzogurwa 19.000Fbu , umurimyi arihe 5.000Fbu.

Irée umufuko w'ibiro 25 #uzogurwa 91.965Fbu, umurimyi azoriha 33.000Fbu.

Imbura nayo 86.408Fbu muri ayo umurimyi azoriha 31.000.
Umushikiranganji Niragira amenyesha ko abarimyi bazokoresha Irée mu kibanza ca #totahaza .

#yaboneyeho kumenyesha ko ikiringo co kuriha ayasigaye kizotangura igenekerezo rya 18 Nyakanga gushika igenekerezo rya 12 #gitugutu uno mwaka.

Umushikiranganji w'uburimyi yavuze ko mu rugendo yagize ahari ihinguriro #fomi , ngo yasanze ibikorwa biriko #bigenda neza akizeza ko intabire izoshikira abarimyi.

CC Fomifbpage

image
image

🔴Aka kanya.

Imodokari ya #menrs Ruyigi yariko iva mu rya #gitega imanuka, isanze Hiyasi ivuye i #bujumbura mu mukono wayo bose bageze i #muramvya mu gisagara, #isanganya riba rirabaye.

Nta muntu yahasize #ubuzima ariko benshi #bakomeretse, bariko bajanwa kubitaro i #muramvya kugira #bitabweho.

Icateye iri #sanganya ntikiramenyekana.

_K.H

image
image
image
image

Are you between 18 -35, driven and seeking opportunities to improve leadership capacity in business or politics? This is for you!
APPLY TODAY at
https://portal.youlead.africa/public/events
DEADLINE 12th September 2023
_Through training, mentorship, and networking opportunities, YouLead aims to train and empower 250 young people, enabling them to create sustainable solutions for their communities_

image

🟢Igice ca mbere ca bimwe mu #vyiyumviro nyamukuru vyaraye bishikirijwe na Perry Saxe GATEKA mu #kiganiro yaraye ashikirije.
Urubuga Gasape SN rumutwara #amahera yababa ibihumbi 29 vy’amadorari ya #amerika ku mwaka ku mwaka, ayo nayo akaba ari hafi imiliyoni 84 z’amafaranga y’#amarundi.

Amwe muri ayo ava mu #mufuko wiwe, ayandi akarihwa bivuye ku banyamahanga #bakoresha uru rubuga.

Imbere y’uko #nyenicubahiro Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye akangurira #abarundi gukoresha urwo rubuga maze akanarwiyandikishako we nyene ubwiwe kugira ngo #atange akarorero, abarundi bakoresha #gasape SN bahora binjiza amahera agera ku bice 0,000000009 kw’ijana, ariko Perezida amaze #kurukangurira abarundi, amahera #yaraduze gato ava kuri 0,000000009 kw’ijana, aja kuri 0,00007%, vy’#amahera yose yinjira ku rubuga buri mwaka.

Muri rusangi, hari #intambwe abarundi bateye mu gukoresha uru rubuga ariko birakoneka ko intambwe ikiri #ndende kugira ngo abarundi bakunde bongere bashigikire ivy’iwabo, haduga, hamanuka, #hanyerera hatanyerera, vyikwega canke #bitikwega.
Ibi rero ngo biri mubimuca #intege kurusha ibindi, ariko akabandanya #yizera ko umunsi umwe abarundi bazogira urukundo bagakunda #ivyabo maze bakumva ko umurundi mwenewabo ateye imbere, aho kwiyumvira #kumumanura ahubwo bari bakwiye kumutera intege, kuko ngo we ubwiwe yarayamaze ngo : "Uwawe ateye #imbere, naho ataco yokumarira, ntaco #akugoza".

Humuriza TV International

image

🔴Yabaye uwa nyuma.

Uwari kuza mu kibanza ca #mbere agatahana #amarundi 350.000, yahavuye aza mu #kibanza ca nyuma arico ca kane, ni Tomoteyo Nicoyangereye arongoye ishirahamwe Menya Sience et #technologie, afise ubuhinga bwo gutekera infungurwa ku rubaho, maze zigasha urubaho rudahiye na gatoya.

Impamvu yari yabaye #uwambere nuko ubuhinga bwiwe ari ubw’#umwimerere kandi hamwe yoronka abamufata mumugongo #bwotera imbere bugafasha no mw’iterambere ry’#igihugu, ariko icamutumye aba uwanyuma ya bose nuko kumpera ya #video yarungotse muri Gasape, #yagumye ahayagiza urundi rubuga nimbwa ngo ari yutube nimba ari ngw'iki #ntitwamenye ivyo arivyo, anakangurira abantu kurumusangako nk’aho womengo nirwo ruhava #rumuha agashimwe. Uwu aza #gutahukana amarundi 150.000.

Mu kibanza ca mbere rero haca haza #delicia IRAKOZE yari kuja mukibanza ca kabiri, uwu mwigeme arongoye ishirahamwe Delicia Design #bags, rihingura rikongera rigakora amasakoshi rikoresheje ibitenge. Uwu atahukanye amafaraga 300.000.

Mu kibanza ca kabiri haza #innocent Ndayishimiye yatanguje umugambi wo gukina #utuvidewo dutoduto dutwenza, ariko na we nyene yashizemwo cane izindi #mbuga muri videow yaturungikiye. Uwu nawe atahukana amarundi 250.000.

Mu kibanza ca gatatu haza #pacifique Iranyibuka, afise umugambi wo kworora# inkwavu kijambere, uwu nawe atahukana amarundi 200.000.

Ikibanza ca gatanu nticaronse #umunwanyi kuko abo bane nibo barungitse ama #video yabo kare, abandi bazirungitse ku munota #wanyuma ntibashobora kuja mw’ihiganwa. Uwo nawe yari gutahana amarundi 100.000.

Nguwo wa Muliyoni rero Ir #perry Saxe GATEKA yari yabemereye akoze mugakemanyi yari yakomorewe na Nyenicubahiro #perezida w’Uburundi ari kumwe na #paeej.

Abatsinze musabwe gutanga #amakonte yanyu mukoresha kuri #gasape kuri 68004004, mukarungikana na link y’aka video ko gushimira uwo #muhungu yabanotoreye kuri ako gakemanyi mwahometse kuri urwo rubuga ndundi. Ivyo #biheze inoti muzoca muyibika mumufuko.

Muhawe amasaha 72 gusa ngo mube #mwabihejeje, ayo masaha arenze, muzoce mukoresha #kwihangana ntakundi.

_Indra.

image