Umuganwa
Umuganwa

Umuganwa

@Umuganwa

Kuba mu rukundo ni ikintu kigoye. Ukudatahurana, ishari, ukwikunda n’ukuntu umwe mu bakundanye vyanka ko afata ingingo, ni bimwe mu bihanga abakundana. Hajemwo ko umwe ari ku mpinga hoho biba vyunyutse. None umuntu yobikika gute, mu gihe akundana n’uwuri i buheramaso ? Ng’ubu uburyo bwogira akamaro cane.

Hari abavuga ko ico impinga igira mu rukundo ari co umuyaga ugirira umuriro; kuko umuriro muke uca uzima, iyo ari mwinshi naho uhuye n’umuyaga uca urandagata. Ni vyo. Urukundo rurarengera ibihe n’ibirere. Ni vyo, biragoye gukudana n’uwo udashobora kubona kubera ko ari kure, mugabo birashoboka kuguma mukundana uko bimera kwose.

Ng’ibi ibintu bitanu umuntu yokwisunga kugira agume akundana n’uwiwe ari ku mpinga.

Urukundo rw’ukuri
Ica mbere gikenewe ni uko uba ukunda umukunzi wawe urutadohoka. Uvyumvise, womengo ni ibisanzwe. Ariko, hatarimwo urukundo rukomeye cane, biragora. Mbere, ntibinashoboka kuvyihanganira ku batari bake. Umwe muri abo bakundana adafise urukundo rushinze imizi, arazana ibintu biruhungabanya, ku buryo usanga ikiyago gihindutsemwo imyidogo canke ukuryana buri mwanya.

Ishwashwa rihozeko
Kwumva ko umukunda, vyonyene ntibihagije. Bisaba ko uguma uvugana ubudahengeshanya n’umukunzi wawe. Kumuvugisha canke kumwandikira n’imiburiburi gatanu ku ndwi, canke ahubwo imisi yose kugira ngo ntihabe igihengeri.

Mugabo vyongeye, ivyo ntibisigura kuguma ubuza agehengwe uwundi. Kuguma umugora, na vyo nyene bishobora gutuma arambirwa. Utegerezwa kumureka akaronka akanya ko kwidagadura, kwisanzura mu bindi, utarinze kuguma uriko uragenzura ivyo arimwo vyose, ku mwanya ku mwanya.

Gutahurana no kwizigirana
Birashobora gushika aho usanga uwawe atitaba umuterefonye, canke ntiyishure ubutumwa bwawe. Ntiwame witwararika kumenya ico ariko arakora, nk’uko womengo ujejwe kumugenza. Ntibigutirimutse. Komeza wihangana nyabuna.

Nimba ata gakuru kiwe, mwandikire ubutumwa burimwo amajambo y’inkoramutima kandi umubwire ko wari wipfuza kwumva akajwi kiwe, uheze umusabe ko yoguhamagara ni yo yabona ubwo butumwa, akanya kamukundiye.

Ivyo bituma hagabanuka kudatahurana canke impari zadukamwo guhungabanya urukundo.

Guhindura ibiyago
Mu kuganira, ntihagire ivyo mushingirako muzokwama muvugana, mwirinde akamenyero mu vyo muvugana n’ukuntu muvugana. Erega uvugishije umuntu akaba azi ivyo ugira umubwire n’ukuntu ubivuga, urumva nawe ko ico kiyago ata nyota comutera. Vugane utuntu dutwenza, tebure kandi muzomerane bitababazanya.

Murungikirane ubutumwa buciye mu majwi, amafoto n’amasanamu. Terane amashurwe, umwe abwire uwundi ivyo akenguruka kuri we. Vuge ibijanye n’ubuzima ndorabitsina, uko umwe wese yipfuza ko vyogenda igihe muzoba mubana. Muri make, ntimuvuge ukuntu impinga ari ndende, ahubwo uko bibakundiye muvugane nk’uko umengo muregeranye kurusha.

Gutegekanya no kuvugana igihe muzobonanira

image

✔Dusabe abayobozi ba #gasapesn barabe bagabanye amahera ya retrait kuko $250 ni meshi cane ntawoyakwiza vuba atari abafite account zabaye PRO
Dr Ir Perry Saxe Gateka murabe mugabanye vrmt🙏🙏
✔Twongera tubasaba muvugane nama compony yimihora yaha iwacu badushirireho uduseke twa Gasape nkuko babikoze kuzindi mbuga
✔Hama mwongere mutugarukanire #gasape_messenger
✔tubasaba video isigura ururubuga in gene rukora nakarusho kubarukoresha kuko hari abarukoresha batazi ibintu birimwo kandi bitari ngombwa ko bareka kubimenya
👱nikuruhande rwanje gusa abo tuvyumva kumwe mwompa aka #like naga #comment
Gasape Help Center
Dr Ir Perry Saxe Gateka
🙏🙏🙏

Niryari wakubiswe nkuku kwishure ??
Nje nari ntutse mwaramu ngo
Nimbwa😂😂😂😂

image

#umwonga #umwe #wonza #inyoni

#akaryoshe #ntikabona #umwe

#irari ry' #umugabo #riraraba #ntirihera

#Ivy'#uwundi #biraryoha

#uwambaye ikirezi #ntamenya ko cera
#nkundakaje #yapfuye #atarongoye
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Vuga umwibutsa ujanye niyi foto
#like_my_page
@umuganwa

image

Monetization

Umuganwa

Bubanza
·
2 w
·
Media & Communication
Minimum

$1 Per Day

Maximum

$100 Per Day

Type

Contract

Wipfuza gutangura guhemwa nimbuga ukoresha twandikire